Make your own free website on Tripod.com

TUTORIAL 1

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN (AIS)

Sistem maklumat berbantukan komputer

Merekodkan dan melaporkan aliran simpanan di dalam organisasi berdasarkan asas sejarah dan mengeluarkan penyata kewangan yang penting seperti imbangan duga dan penyata kewangan.

Mengeluarkan ramalan keadaan masa hadapan seperti penyata kewangan masa hadapan dan belanjawaqn masa hadapan.

Sistem Perakaunan Operasi

Fokus kepada sistem pemprosesan transaksi. Ia menekankan

Biasanya sistem ini mengandungi sistem pemprosesan transaksi seperti

  1. Pemprosesan pesanan
  2. Kawalan inventori
  3. Penerimaan akaun
  4. Pembayaran akaun
  5. Sistem gaji
  6. Sistem Lejar Am

Sistem Pengurusan Perakaunan

  1. Laporan perakaunan kos
  2. Pembangunan belanjawan kewangan dan penyata kewangan masa hadapan
  3. Laporan analitikal perbandingan prestasi sebenar dan ramalan

Enam sistem maklumat perakaunan yang paling biasa digunakan. Ia terdiri dari

  1. Pemprosesan pesanan
  2. Kawalan inventori
  3. Penerimaan akaun
  4. Pembayaran akaun
  5. Sistem gaji
  6. Sistem Lejar Am