Make your own free website on Tripod.com
TUTORIAL 4 : SAK 1107

 1. Apakah yang di maksudkan dengan Timbunan ?
 1. Beri dan terangkan operasi-operasi umum Timbunan ?
 1. BINA TIMBUNAN
 1. KOSONGKAN TIMBUNAN.
 1. TIMBUNAN KOSONG.
 1. PUSH(MASUKKAN)
 1. POP
 1. Apakah fungsi ‘push’ dan ‘pop’ ?
 1. Tukarkan ungkapan sisipan (infix) berikut kepada ungkapan awalan (prefix) dan akhiran (postfix).

 1. P+Q/R
 2. AWALAN -> Q/R

  AKHIRAN-> QR/+P

 3. A/B*C/D
 4. AWALAN -> B*C

  AKHIRAN-> BC*/AD

 5. P+Q/R-S
 6. AWALAN -> +P/Q

  AKHIRAN-> PQR/+S

 7. V-W*(X+Y)
 8. AWALAN -> V*W+XY

  AKHIRAN-> VWXY*+-

 9. (J/K-L)/(M+N*O)
 10. AWALAN -> //-JKL*+MNO

  AKHIRAN-> JKL/-MNO*+/

 11. A/(B-C)+D*E
 12. AWALAN -> -BC/A*+DE

  AKHIRAN-> BC-A/DE*+

   

 13. S*T/U+V-W/X
 14. AWALAN -> */STU+V/-WX

  AKHIRAN-> STU*/V+WX/-

 15. 6/2*5-(2+3)

AWALAN -> -/*625+23

AKHIRAN-> 625/*23+-

 1. Tukarkan ungkapan sisipan (infix) di bawah kepada ungkapan akhiran (postfix) dengan menggunakan gambarajah tindanan.

 1. (A-B)*C
 2. - ab * abc-*

  b c 3. P*Q/R
 4. * PQ / PQR*/

  Q R 5. J-L*M+N
 6. * MN + JN

  -

  M N 7. A/(B+C-D)
 8. + BCD / BCD+-A/

  -

  D A 9. V+W-(X+Y/Z)

/ XYZ + XYZ/+VW+-

+ -

Z W 1. Nilaikan ungkapan dibawah ( tunjukkan gambarajah)

 1. 4/2*5-5
 2. * 425 - 425*/5-

  /  5

   

 3. 5/5*1-1
 4. / 551 - 5511/*-

  *

  1 5. 63/5*
 6. / 635

  *

  5 7. 82*97+-
 8. * 8297 + 8297*+-

  -

  97 9. 11*21—

* 1121 - 1121*-

 

21 1. Diberi pengisytiharan seperti berikut :-
 2. Struct Node;

  Typedef Node *link;

  Struct Node {

  Int nomatrik;

  Link next;};

  Link head,current,delnode;

  Andaikan bahawa satu senarai berpaut dengan penuding luarannya adalah head yang

  menyimpan no matrik pelajar yang disusun secara menaik. Tuliskan algorithma

  untuk membuang nod yang dipegang oleh delnode daripada senarai berpaut.

  -

   

 3. Diberi bahawa NOMBOR adalah tatasusunan berjenis integer dan saiznya n. NOMBOR mempunyai m unsur dimana m<n. Bina algorithma untuk mencari nombor terbesar yang disimpan dalam tatasusunan NOMBOR. Dan tukarkan kedudukannya dengan unsur pertama di dalam tatasusunan. Biarkan maksimum sebagai pembolehubah integer untuk memegang nombor terbesar.
 4. Tukarkan algorithma di bawah kepada Bahasa Pengaturcaraan C.

Ulang untuk j = 101 hingga 121

Tulis j, UNIT[j]

[akhir ulangan]

Tamat

FOR(J=0;J=20;J++)

PRINTF("J",UNIT[J]);

SCANF("J%D",&UNIT[J]);

}

 

 

 1. Andaikan KAMPUNG adalah tatasusunan 9 unsur dan hanya mempunyai 7 unsur nama kampung seperti rajah di bawah. Nama-namanya disusun dalam sususnan abjad.
 2. 1Lebau

  2Tebobon

  3Ice Box

  4Air

  5Tampi-tampi

  6Simunul

  7Gaban

  8

  9

  Bina algorithma jika Gaban hendak di tambah ke dalam tatasusunan tersebut

  Ulang untuk j = 1 hingga 7

  Tulis j, kampung[j]

  [akhir ulangan]

  Tamat

  Berdasarkan kepada tatasusunan KAMPUNG yang telah dikemaskini, bina algorithma

  jika Air hendak dikeluarkan daripada tatasusunan KAMPUNG .

  Ulang untuk j = 1 hingga 7

  Tulis j, kampung[j]

  SETKAN NOM := NOM + 1

  [AKHIR ULANGAN]

  Tamat

 3. Andaikan NOMBOR adalah tatasusunan 5 unsur yang menyimpan nilai seperti berikut :-

20,8,45,3,2

 1. Isihkan data di atas menggunakan isihan gelembung dan tunjukkan perubahan bagi setiap laluan.
 2. Laluan 1

  20,8,45,3,2

  20,8,45,[2],[3]

  20,8,[2],[45],3

  20,[2],[8],45,3

  [2],[20],8,45,3

  laluan 2

  2,20,8,[3],[45]

  2,20,[3],[8],45

  2,[3],[20],8,45

  laluan 3

  2,3,[8],[20],45

   

   

   

 3. Berdasarkan tatasusunan NOMBOR yang telah diisih, lakukan proses carian menggunakan carian dedua jika item yang hendak dicari ialah 2. Tunjukkan setiap perubahan yang berlaku.
 4. 2,3,8,20,45

  mula=1 akhir=5

  ten=[(1+5)/2]=3

  oleh sebab 3>1

  maka 1 = 2.

   

 5. Berdasarkan tatasusunan NOMBOR yang telah diisih, cari lokasi

menggunakan proses carian dedua jika item yang hendak dicari ialah 45.

Tunjukkan setiap perubahan yang berlaku.

2,3,8,20,45

oleh sebab 5>3

maka 5 = 45