Make your own free website on Tripod.com

TUTORIAL 1 : SAK 1107

Berikan dan terangkan operasi-operasi umum senarai

Apakah yang di maksudkan dengan struktur data ?

 1. Nyatakan operasi yang boleh dilakukan ke atas struktur data?
 1. Diberi senarai berpaut seperti berikut :

A B C D

Tuliskan algorithma yang akan menghapuskan nod ketiga dalam senarai. Andaikan

nod pertama dalam senarai adalah StartPtr.

 1. - SETKAN PTR := STARTPTR;
 2. BIL:=0;

 3. ULANG SELAGI PTR != NULL;
 4. SETKAN PTR := PTR +1
 5. [AKHIR ULANGAN]

 6. [RESET N]

SET N := N 1

5) TAMAT.

 1. Nyatakan kebaikan-kebaikan tatasusunan.

 1. Kirakan saiz tatasusunan bagi BARANG [31..52].

AUTO[K] = BARANG YANG DI JUAL DALAM K

LB = 31, UB =52

PANJANG = 52 31 + 1

= 22.

6.Andaikan Kolej Ibukota Kinabalu menyimpan maklumatnya dalam bentuk

tatasusunan satu dimensi bernama TAHUN [1997..2001] dengan TAHUN [K] merujuk

kepada bilangan pekerja baru pada tahun K tersebut. Bina algorithma

 1. Mencetak tahun dengan tiada pekerja baru pada tahun tersebut.

PANJANG = UB LB +1

=2001 1997 + 1

=23.

 

 

 1. Mencari bilangan N tahun yang tiada pekerja baru pada tahun tersebut.

JIKA AUTO [K] > 23

SETKAN NOM := NOM + 1

[AKHIR ULANG]

 1. Mencari bilangan N tahun yang paling ramai pekerja baru pada tahun tersebut.

JIKA AUTO[K] > N

SETKAN NOM := NOM + 1

[AKHIR ULANGAN]

 1. Sebuah syarikat jual beli perabot menggunakan tatasusunan PERABOT untuk merekodkan bilangan perabot yang dijual pada tahun 2001 daripada bulan Januari hingga bulan Disember. Jika diberi alamat dasar adalah 300 dan bilangan sel ingatan 4, cari lokasi unsure PERABOT [6].

LOK (AUTO[DISEMBER]) = BASE(AUTO)+W(DISEMBER LB)

= 300 + 4(DISEMBER JANUARI)

= 300 + 4(12 1)

= 300 + 4(11)

= 300 + 44

= 344.

LOK (AUTO[JUN]) = BASE(AUTO)+W(JUN LB)

= 300 + 4(JUN JANUARI)

= 300 + 4(6 1)

= 300 + 4(5)

= 300 + 20

= 320.

 1. Berpandukan kepada soalan 7, bina algorithma untuk mencari bilangan bulan yang menjual perabot melebihi 50 unit. Gunakan pembolehubah BULAN untuk memegang nilai bulan yang dicari

JIKA AUTO[K]>50

SETKAN NOM := NOM + 1

[AKHIR ULANGAN]

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tukarkan algorithma di bawah kepada Bahasa Pengaturcaraan C
 2. Ulang untuk j = 101 hingga 121

  Tulis j, UNIT[j]

  [akhir ulangan]

  Tamat

  {

  FOR(J=0;J=20;J++)

  PRINTF("J",UNIT[J]);

  SCANF("J%D",&UNIT[J]);

  }

   

 3. Andaikan PEKAN adalah tatasusunan 9 unsur dan hanya mempunyai 7 unsur nama pekan seperti rajah di bawah. Nama-namanya disusun dalam sususnan abjad.
 4. 1Kunak

  2Togud

  3Kota Marudu

  4Tambisan

  5Tomanggong

  6Semporna

  7Sindumin

  8

  9

  Bina algorithma jika Tungku hendak di tambah ke dalam tatasusunan tersebut

  Berdasarkan kepada tatasusunan PEKAN yang telah dikemaskini, bina algorithma

  jika Kota Marudu hendak dikeluarkan daripada tatasusunan PEKAN .

  INSERT(LA,N,K,ITEM)

  1)PENGISYTIHARAN PENGULANG

  SET T:=N;

  2)ULANG LANGKAH 3 ATAU 4

  SELAGI 7>K;

  3)PINDAHKAN UNSUR KE 1 KE BAWAH

  SET LA [7+1]:=LA[7]

  4)KURANGKAN PEMBILANG

  7:=7-1

  [AKHIR ULANGAN]

  SETKAN LA[K]:=ITEM

  SETKAN:=N+1

  TAMAT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 5. Andaikan NOMBOR adalah tatasusunan 10 unsur yang menyimpan nilai seperti berikut:-

20,33,90, 84,56,34,23,57,10,56

 1. Isihkan data di atas menggunakan isihan gelembung dan tunjukkan perubahan bagi setiap laluan.
  1. BANDINGKAN A[1] DAN A[2] SERTA SUSUNKAN MENGIKUT SUSUNAN A[1]<A[2]
  2. KEMUDIAN BANDINGKAN A[2] DAN A[3] SERTA SUSUNKAN A[2]<A[3] DAN SETERUSNYA SEHINGGA A[N-1] DENGAN A[N] DAN SUSUNKAN A[N-1]<A[N].

LALUAN 1

33<20; TIADA PERUBAHAN.

90<33; TIADA PERUBAHAN.

90>84; TUKARKAN KEDUDUKAN

20 33 (84) (90) 56 34 23 57 10 56

90>56; TUKARKAN KEDUDUKAN

20 33 84 (56) (90) 34 23 57 10 56

90>34; TUKARKAN KEDUDUKAN

20 33 84 56 (34) (90) 23 57 10 56

90>23; TUKARKAN KEDUDUKAN

20 33 84 56 34 (23) (90) 57 10 56

90>57; TUKARKAN KEDUDUKAN

20 33 84 56 34 23 (57) (90) 10 56

90>10; TUKARKAN KEDUDUKAN

20 33 84 56 34 23 57 (10) (90) 56

90>56; TUKARKAN KEDUDUKAN

20 33 84 56 34 23 57 10 56 90

LALUAN 2

20 33(56)(84) 23 57 10 56 90

20 33 56 (23)(84) 57 10 56 90

20 33 56 23 (57)(84) 10 56 90

20 33 56 23 57 (10)(84) 56 90

20 33 56 23 57 10 (56)(84) 90

LALUAN 3

20 (23) (33) 56 57 10 56 84 90

LALUAN 4

20 33 23 56 10 57 56 84 90

20 33 23 (10)(56)57 56 84 90

20 33 (10)(23) 56 57 56 84 90

20 (10)(33) 23 56 57 56 84 90

(10)(20) 33 23 56 57 56 84 90

 

 

 

 

 

 

LALUAN 5

10 20 (23) (33) 56 57 56 84 90

LALUAN 6

10 20 23 33 56 (56) (57) 84 90

 1. Berdasarkan tatasusunan NOMBOR yang telah diisih, lakukan proses carian menggunakan carian dedua jika item yang hendak dicari ialah 56. Tunjukkan setiap perubahan yang berlaku.
 1. Berdasarkan tatasusunan NOMBOR yang telah diisih, cari lokasi menggunakan proses carian dedua jika item yang hendak dicari ialah 20. Tunjukkan setiap perubahan yang berlaku.

||

VV